İngiliscə danışıq kursu -16-cı dərs - Have keçmiş zaman

12 baxış

HAVE GOT, HAS GOT    MALİK OLMAQ

1. Sahib olduğumuz hər şeyi have got, has got ile ifadə edirik.  
Nümunə: I have got a brother. (Mənim bir qardaşım var/Mən bir qardaşa sahibəm.)

. Tam şəkildə:
  I have got a brother.

  You have got a camera.

  He has got some problems.

  She has got very nice shoes.

  It has got a hutch.

  We have got a car.

  You have got a little money.

  They have gotsome horses.
 
Qısa formada:

  I've got a brother.

  You've got a camera.

  He's got some problems.

  She's got very nice shoes.

  It's got a hutch.

  We've got a car.

  You've got a little money.

  They've got some horses.

2. Have got, has got'un sual və inkar şəkilləri aşağıdakı kimidir.

Sualda:

  Have I got a brother?

  Have got You got a camera?

  Has He got any problems?

  HasShe got a motorbike?

  Has It got a hutch?

  Have We got a car?

  Have You got any money?

  Have They gotany horses?

 

İnkarda:

  I haven't got a brother.

  You haven'tgot a camera.

  He hasn'tgot any problems.

  She hasn't got any nice shoes.

  It hasn't got a hutch.

  We haven't got a car.

  You haven't got a little money.

  They haven'tgotany horses.

3. Have got, has got rəsmi söhbətlərdə və yazı dilində istifadə olunmaz. Danışıq dilində daha cox istifadə olunur.Rəsmi söhbətlərdə və yazı dilində HAVE/HAS istifadə olunur (Present Simple-da/İndiki Sadə zamanda). Baxın:.
Nümunə: The president has a meeting on Wednesday.
Does the president have a meeting on Wednesday?

Demədi Demə

11:38 14.03.2020