İngiliscə danışıq dərsləri - 9-cu dərs / Must, Have to

18 baxış

Ağıllı Qələmi əldə  etmək üçün 0554321478 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

can,may,must,should,ought,need və.s modal fellərinin aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri vardır:
1) modal feldən sonra məsdər "to" hissəciksiz işlənir. yalnız ought və need felindən sonra işlənə bilər.
2) "need" modal felindən başqa bu fellərin heç biri indiki q/m zamanda ııı şəxsin təkində 's sonluğu qəbul etmir.
3) sual və inkar formaları özləri ilə düzəlir.

can - bacarmaq,bilmək deməkdir. keçmiş zaman forması couldn't olur. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün "to be able to" istifadə olunur.

may - icazə,mümkünlük bildirir. keçmiş zaman forması "might" olur. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün "to be allowed to", "to be permitted to" istifadə olunur.

must - vaciblik,güman,ehtimal bildirir. tərcüməsi "malı,məli" şəkilçilərini bildirir. yalnız indiki zaman forması var. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün aşağıdakı ehvivalentlərindən istifadə olunur:
"to have to", "to have go to", "to be to", " to be obliged to".

should - hərəkətin icrasını,gərəyini bildirir.

ought to - yalnız bir forması var. həm indiki,həm də keçmiş zamanı ifadə etmək üçün istifadə olunur. gərəklik bildirir.

need - həm əsas,həm də köməkçi modal fel kimi işlənir. əsas fel olduqda şəxslər üzrə dəyişir. indiki qeyri-müəyyən zamanda ııı şəxsin təkində " 's " qəbul edir,keçmiş qeyri-müəyyən zamanda " ed " qəbul edir. sual forması "to do" ilə düzəlir. modal fel kimi lazımlıq,ehtiyacı olmaq mənasını bildirir. əsasən sual və inkar cümlələrində işlənir.

Demədi Demə

13:20 20.01.2020