İngiliscə danışıq kursu - 4 -cü DƏRS / WILL/ GƏLƏCƏK ZAMAN

85 baxış

Gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması ( Simple  Future)
 
Bu zaman forması shall, will  köməkçisi felləri və məsdər  ( to ədatsız)  vasitəsilə düzəldilir.   “  Shall  ”  birinci səxs təkdə və  cəmdə, will  isə  qalan səxslərin tək və cəmində işlədilir.


                           I   shall      work.                              We      shall       work

                           


                             He ( she)  will work.                        They    will       work

Shall , will  köməkçi  felləri  Azərbaycan  dilində  gələcək  zaman  şəkilçisi  -acaq2   kimi  tərcümə edilir.

Sual formasını düzəldərkən köməkçi feli  mübtədadan  əvvələ keçirməklə düzəlir.

                                Shall       I        work?

                                Will   he (she)  work?

                                Will    you        work?

 İnkar formasını düzəldərkən not inkar ədatı  shall,will – dən  sonar  yazılır.


                                I  shall  not  ( shan’t)  work

                                He   ( she)  will  not  ( won’t ) work .

 Qısa təsdiq şəkli   ’ll format ilə  düzəlir

                          I ’ll      work.

                                You  ’ll     work.

İnkarda qısa şəkli  shan’t , won’t  kimi  işlənir.

                                 I       shan’t      work.

                                You   won’t      work.

Sual inkar  şəkili belə  düzəlir.

                                 Shall        İ   not  work?

                                 Shan’t      İ      work?  
İşlədilməsi


Gələcək  zamanın qeyri-müəyyən forması gələcəkdə baş verəcək , icra  ediləcək  hərəkətləri  bildirmək üçün işlədilir.


                                       I shall  go  -  Mən  gedəcəyəm.     

Müasir ingilis dilində gələcəkdə icra ediləcək hərəkətləri bildirmək üçün çox vaxt gələcək zamanın   qeyri – müəyyən forması əvəzinə

to  be  going  to  +  məsdər ,  to be about  to + məsdər  birləşmələrindən biri işlədiir. 


to  be  going   to  +  məsdər  - bir  şeyi  etməyə  hazırlaşmaq. 


to  be  about  to   +  məsdər  - bir şeyi etmək üzrə olmaq.

I  am going  to read  this  novel  -   Mən   bu romanı  oxumağa hazırlaşıram.

The   train  is about  to  start  -  Qatar  yola  düşmək üzrədir.

Zaman zərfləri:  tomorrow , the  day  after  tomorrow ,  next  week, ( month , year , summer) , soon , in a week , in  two  days ,  in  a  moment  və s .  

 

Azərbaycan dilinə qəti və qeyri-qəti gələcək kimi  tərcümə olunur.Əgər nəzərdə tutulan hərəkətin icrası  qətidirsə  qəti gələcək (yəni -acaq2 ),  hərəkətin icrası qeyri – qətidirsə qeyri-qəti gələcək kimi tərcümə edilir (yəni  - ar2 ).

Tom mənə məktub yazacaq  -  Tom  will  write  me.

Tom  mənə məktub yazar      -   Tom   will   write  me.

Demədi Demə

12:23 12.12.2019


Copyright © Demedideme.az | Haqqımızda | Əlaqə